Blog

Moja elektrownia wiatrowa – dotacja do wiatraków 2024

 Program “Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu promowanie mikroelektrowni wiatrowych w ramach energetyki prosumenckiej. Poprzez wsparcie zakupu i instalacji przydomowych elektrowni wiatrowych, program dąży do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii. Dodatkowa dotacja na magazyn energii ma wspierać rozwój zrównoważonych praktyk energetycznych.

Ile dotacji na wiatrak?

Na wsparcie dla prosumentów, którzy planują zakup i instalację nowych przydomowych elektrowni wiatrowych ma zostać przeznaczone 400 mln zł. Współfinansowaniu ma podlegać zakup i montaż nowej instalacji wiatrowej do mocy 20 kW wraz z towarzyszącym magazynem energii. Przewiduje się możliwość uzyskania dotacji w wysokości:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie przekraczającej 30 tys. zł na jedną zainstalowaną elektrownię wiatrową (lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW), 
  • do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh (lecz nie więcej niż 6 tys. zł./1 kWh),
  • do 10% kosztów kwalifikowanych na dokumentację projektową.

Dla kogo dotacja na wiatrak?

Dotacja z programu “Moja elektrownia wiatrowa” ma być przeznaczona dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której zamierzają zainstalować przydomową elektrownię wiatrową. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w programie, należy być prosumentem, czyli osobą, która generuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. W przypadku instalacji on-grid, czyli podłączonej do sieci, konieczne jest zawarcie z OSD umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Instalacja może działać również w systemie off-grid.

Kiedy start programu?

Program „Moja elektrownia wiatrowa” czeka na zatwierdzenie UE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW prowadzi konsultacje społeczne, dotyczące projektu. Program ma być przedłożony do akceptacji już w lutym br.

Program realizowany będzie w latach 2024 -2029, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2028 r.,
  • środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Okres kwalifikowalności kosztów od 30.06.2023 r. do 31.12.2028 r. 

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków ma odbywać się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Przydomowy wiatrak – dlaczego warto?

Niewielkie wiatraki, o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowatów, wykorzystują siłę wiatru do generowania energii elektrycznej. Mogą być podłączone do sieci, ale także do magazynu energii, który pozwala gromadzić nadwyżki energii w okresach, gdy zapotrzebowanie jest niskie.

Przydomowe wiatraki stanowią doskonałe uzupełnienie dla instalacji fotowoltaicznych, zapewniając stabilność dostawy energii elektrycznej, zwłaszcza w warunkach zmiennej dostępności światła słonecznego. Wiatraki mogą zrekompensować okresy, w których panele fotowoltaiczne generują mniejszą ilość energii, na przykład w nocy, podczas silnie zachmurzonej pogody czy w zimie, gdy promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne. Posiadanie obu systemów pozwala na osiągnięcie większej niezależności energetycznej, minimalizując zależność od jednego źródła energii odnawialnej.

 

 

Mój Prąd 5.0 – kto może się ubiegać?

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na net-billing.

 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 – jakie wydatki uwzględnia?

Jak już wspomnieliśmy, w pierwszych trzech edycjach wsparcie obejmowało wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta i piąta edycja programu to krok w kierunku efektywnej i bezpiecznej energetyki. Program ma zachęcać Polaków do zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Mój Prąd oferowuje więc dodatkowo środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS. 

W dobie kryzysu energetycznego czy rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące, są wysoce pożądane.

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Wysokość dotacji Mój Prąd 5.0 – jakie kwoty dofinansowania?

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. zł. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty.

Na co? Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepła do 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/woda do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł

Bonus za przejście na net-billing

Wnioskodawcy z grupy 3, czyli osoby rozliczające się w systemie opustów, które skorzystały już z dofinansowania, a teraz chcą dokupić do swojej instalacji fotowoltaicznej np. pompę ciepła czy magazyn energii, mogą otrzymać bonus w postaci 3 tys. zł. Warunkiem jest przejście na net-billing i zakup dodatkowego urządzenia.

Dla przykładu – jeśli masz już fotowoltaikę i rozliczasz się w systemie opustów, możesz przejść na net-billing i wziąć dodatkowe 3 000 zł na fotowoltaikę oraz do 19 400 zł na pompę ciepła. Możesz także zwiększyć swoją dotację dobierając do zestawu magazyn energii (do 16 000 zł) i HEMS (do 3 000 zł).

Maksymalna kwota wsparcia z programu Mój Prąd 5.0 dla wnioskodawców z grupy 3 to aż 41 400 zł.

A jak wyglądały poprzednie edycje Mój Prąd?

Pierwsze dwie edycje Mój Prąd oferowały wsparcie na poziomie 5000 złotych, trzecia edycja zaledwie 3000 zł. Mimo, że były to stosunkowo niewielka kwoty w porównaniu do IV edycji, program odniósł spektakularny sukces. Wnioski masowo wpływały do NFOŚiGW, a środki wyczerpywały się szybciej niż planowano. Budżet trzeciej edycja programu, skończył się już po trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. IV edycja również zakończyła się przed czasem.

W pierwszej odsłonie IV edycji, ze względu na zmiany w prawie wsparcie na samą fotowoltaikę wzrosło do 4 tys. zł, a z dodatkowymi elementami do 5 tys. zł. Maksymalnie prosument inwestujący we wszystkie produkty objęte dotacją mógł otrzymać do 20,5 tys. złotych. Początkowo edycja ta nie cieszyła się dużym zainteresowaniem stąd przedłużono nabór i podwyższono kwotę dofinansowania.

15 grudnia 2022 ruszyła druga odsłona IV edycji, na samą fotowoltaikę dotacja wyniosła już 6 tys. zł, a na system z innymi urządzeniami do 7 tys. zł. Ale największa zmiana dotyczyła magazynów energii – wsparcie wzrosło ponad dwukrotnie – z 7,5 tys. zł na 16 tys. zł. Suma dotacji dla jednego prosumenta sięgnęła nawet 32 tys. złotych! Co więcej, dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed tą datą, a dotacje zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i wnioskodawcy otrzymali wyrównanie. Jaki był efekt zmian? 15 grudnia Polacy ruszyli po dotacje. Nabór miał potrwać do 31 marca, z powodu wyczerpania budżetu przyjmowanie wniosków zakończono 17 marca.

Kiedy zainstalować fotowoltaikę, żeby skorzystać z dotacji?

Do tej pory, niezależnie od edycji programu, liczyły się wydatki na zakup i montaż instalacji poniesione jeszcze przed wystartowaniem naboru (nawet rok lub dwa). W Mój Prąd 5.0 liczą się wydatki poniesione od 01.02.2020 r.

Należy pamiętać, że rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego). By otrzymać dofinansowanie inwestycja musi być zakończona. Za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane.

Edycja Mój Prąd Nabór Wydatki
I 30.08.2019 do 20.12.2019 r. od 23.07.2019 r.
II 13.01.2020 r. do 07.12.2020 r. (wyczerpanie budżetu) od 21.07.2019 r.
III od 1.07.2021 r. do 6.10. 2021 r. (wyczerpanie budżetu) od 01.02.2020 r.
IV od 15.04.2022 do 15.12.2022 r. (przedłużony) od 01.02.2020 r.
IV+ od 15.12.2022 r. do 31.03.2023 r. od 01.02.2020 r.
V od 22.04.2023 r. od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Ostatnia szansa na dotację?

Program Mój Prąd przewidziany jest na lata 2019-2023 lub do wyczerpania środków. Piąta edycja może być ostatnią szansą by otrzymać wsparcie z programu Mój Prąd. Na podstawie wersji IV+, można przypuszczać, że zainteresowanie będzie spore. Kwoty wsparcia są wysokie przez co budżet może wyczerpać się bardzo szybko i dotacje otrzymają osoby, które jako pierwsze złożą wniosek, czyli rozpoczną i zakończą swoją inwestycję już teraz.

Czy w kolejnych latach budżet zostanie zwiększony i projekt będzie kontynuowany? A może zastąpi go nowy program?

Mój Prąd 5.0 czy Czyste Powietrze?

W programie Mój Prąd 5.0 w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe (w Czystym Powietrzu dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł). Pieniądze na pompę ciepła w MP 5.0 przysługują nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak ma to miejsce w programie Czyste Powietrze, zatem o dotację mogą starać się także właściciele kotłów gazowych. Należy pamiętać, że Czyste Powietrze nie obejmuje magazynów energii i HEMS, więc jeżeli zależy Ci na tych urządzeniach, korzystniejszą opcją będzie dla Ciebie Mój Prąd. Jeśli chodzi o kwoty wsparcia na fotowoltaikę czy pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0 są podobne do tych z podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze i obrazuje je poniższa tabela.

Mój Prąd 5.0 
kwota dotacji
Czyste Powietrze
kwota dotacji
fotowoltaika do 7000 zł do 6 000 zł
pompa ciepła gruntowa do 28 500 zł do 28 000 zł
pompa ciepła powietrze-woda do 12 600 do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze-powietrze do 4 400 do 4 400

Nie można jednoznacznie stwierdzić który z programów opłaca się bardziej. Zależy to m.in. od rodzaju inwestycji oraz od poziomu dofinansowania na jakie kwalifikujesz się w programie Czyste Powietrze.

Chcesz wiedzieć czy spełniasz warunki dotacji i jakie wsparcie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze? Umów się na spotkanie z naszym doradcą i dowiedz się więcej o możliwościach uzyskania dotacji.