Blog

Dotacja „Mój Prąd” 4.0 na nowych zasadach

Do IV edycji programu Mój Prąd zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone od 1 lutego 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę. Czwarty nabór rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r., został przedłużony i potrwa do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków.

Na co dotacja?

W czwartej edycji można się starać o dofinansowanie na:

instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW
magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,
magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

* Dotacji podlegają jedynie urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpci energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Dotacja z programu “Mój Prąd 4.0” – ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się. W listopadzie ogłoszono podwyższone kwoty dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 31 tys. złotych, z czego:

sama instalacja PV – do 6000 zł,
instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 7000 zł,
magazyn ciepła – do 5000 zł,
magazyn energii elektrycznej – do 16000 zł,
system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Ważne – wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku, koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica.

“Mój Prąd” – dla kogo program?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. W 4 edycji warunkiem jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Prosument może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój Prąd” nie łączy się z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Czy dotacja w programie “Mój Prąd” jest opodatkowana?

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji “na rękę”.

“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy

Pozytywne opinie o fotowoltaice oraz dostępne dofinansowania sprawiły, że elektrownie słoneczne zyskały ogromną popularność. Budżet poprzednich edycji szybko się rozchodził. W IV edycji dofinansowania również będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona. Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Zmiany w programie “Czyste Powietrze” 2.0

Krótszy czas oczekiwania na dotację

Zmienia się czas rozpatrywania wniosków. Zamiast 90 dni, na odpowiedź będziemy czekać tylko 30 dni. Do tego, dotacje mają być przekazane maksymalnie po 30 dniach od dostarczenia faktur. Wnioski można składać drogą internetową na stronach Wojewódzkich Funduszy i przez portal gov.pl.

Uproszczony wniosek

W nowej wersji wniosku zrezygnowano z konieczności podawania we informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy. Zrezygnowano również z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, wystarczy złożenie jedynie oświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie o dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania.

Grupy beneficjentów – „Czyste Powietrze 2.0”

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 100 tys. zł.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1564 zł netto na osobę oraz 2189 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł
 • 25 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie od 90 do 100%.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 30 000 zł
 • 40 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie „Czyste Powietrze”

Prefinansowanie polega na wypłacie części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych. Dotacja jest wypłacana bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie,

Czyste Powietrze 2.0 – na co dofinansowanie?

Na stronie internetowej https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl dedykowanej Programowi Czyste Powietrze, Producenci mogą umieszczać na liście urządzenia, których wymagania techniczne są zgodnie z dokumentacją Programu Czyste Powietrze obowiązującą od 15.05.2020 r. Lista ta ma być sukcesywnie uzupełniana. Docelowo w Programie Czyste Powietrze 2.0 będzie możliwe uzyskanie dotacji tylko na urządzenia i materiały znajdujące się na liście urządzeń i materiałów.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. zostaną wycofane dotacje na kotły węglowe, a to źródło ciepła będzie dofinansowanie jedynie jeśli montaż został dokonany do 31 grudnia 2021 roku.

Pompa ciepła z dotacją

Pompy ciepła dostępne w ofercie Columbus objęte są dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”. Kwota dotacji jaką można uzyskać to 14 100 zł.

Rodzaj źródła ciepła a dofinansowanie

Beneficjenci którzy mają podłączenie do sieci gazowej nie otrzymają dotacji na instalację nowego pieca na paliwo stałe. Podłączenie budynku do sieci zostanie zweryfikowane w PGNiG. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej można otrzymać dopłatę – 50% kosztów przyłącza – maksymalnie 10 tys. dla pierwszej grupy, 75% – maksymalnie 15 tys. zł dla drugiej i 90% – maksymalnie 18 tys. zł dla trzeciej.

Dodatkowo zmiany obejmują także załącznik techniczny do wniosku, im mniej emisyjne będzie nowe źródło ciepła, tym wyższy poziom dofinansowania ma przysługiwać.

Czyste Powietrze 2.0 – kalkulator dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ułatwienie dla beneficjentów w postaci kalkulatorów. Dzięki nim wnioskodawcy z łatwością obliczą należną kwotę dotacji oraz  grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych.

Kalkulator dotacji http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Program Czyste Powietrze 2.0 uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Dotacje z programu „Czyste Powietrze” dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

Nowa wersja programu zakłada możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł, dla najwyższego poziomu dofinansowania – do 40 tys. zł. na ocieplenie budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

„Czyste Powietrze 2.0” – włączenie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dotychczas podpisano 1967 porozumień z gminami. W ramach zmodernizowanego programu, wprowadzono zadania dla gmin:

• wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
• pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie,
• możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania,
• możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Włączenie w program sektora bankowego

6 lipca 2021 roku program „Czyste Powietrze” uruchomił długo zapowiadaną ścieżkę bankową, dzięki której beneficjenci będą mogli korzystać z dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Ochrona przeciwpożarowa dla instalacji PV ponad 6,5 kW (obowiązkowa od 19.09.2020)

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Obniżka VAT na instalacje fotowoltaiczne

W listopadzie 2019r. weszła w życie poprawka Sejmu ujednolicająca stawkę podatku VAT na fotowoltaikę niezależnie od lokalizacji. Poprawka określa stawkę VAT na poziomie 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Zaliczają się do tego np. instalacje na budynkach gospodarczych bądź instalacje gruntowe, które do tej pory były objęte wyższą stawką podatku.