Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest spółka FNC Poland Sp. z o.o., ul. Polna 48/11, 00-644 Warszawa, KRS 0000713787, REGON 369306629, NIP 7010798316 (dalej jako Administrator).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności:

1) w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • marketingu produktów lub usług własnych,
 • organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług;

2) na podstawie odrębnej zgody, w celu:

 • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym dane klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora. Marketing bezpośredni może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.