Ulga podatkowa

Dofinansowanie – osoby fizyczne lub rolnicy mogą otrzymać zwrot do 18 proc., 25 proc. lub 32 proc. kosztów poniesionych na termomodernizacje.

Dla osób fizycznych

N

W celu przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów uruchomiło wsparcie finansowe termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ulgi termomodernizacyjnej.

N

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (m.in. fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja).

N

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją, w tym także montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i rekuperacji.

N

Do odliczenia jest nawet do 32 proc. kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła czy rekuperacji.

N

Dzięki temu wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Skorzystać mogą podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18 proc. jak i 32 proc.), 19 proc. stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.

Co ważne, wydatki muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Wysokość ulgi

Jest to zależne od dochodu i wartości instalacji, zatem jeśli koszt zakupu instalacji mieści się w kwocie równej lub niższej 53 000 zł, to będzie to od 18 proc. do 32 proc.

Maksymalna korzyść, czyli pomniejszenie należnego podatku, dla najzamożniejszych wyniesie 53 000 zł x 32 proc. = 16 960 zł (gdy cały wydatek zmieści się w dochodzie objętym 32-procentową stawką podatku dochodowego).

Osoby o przeciętnych dochodach (mieszczących się w pierwszym progu podatkowym ze stawką 18 proc.) zyskają 53 000 zł x 18 proc. = 9540 zł.

Przykład 1:

 • Zakup instalacji fotowoltaicznej.
 • Łączny koszt inwestycji 29 000 zł.

Dzięki uldze podatkowej można odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy podatek o 5220 zł (przy stawce 18 proc. z 29 000 zł).

Przykład 2:

 • Zakup instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.
 • Łączny koszt inwestycji 50 000 zł.

Dzięki uldze podatkowej można odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy podatek o 16 000 zł (przy stawce 32 proc. z 50 000 zł).

Dofinansowanie w formie ulgi inwestycyjnej dla rolników

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej. Wysokość ulgi to 25 proc. kosztów inwestycji i jest odliczana od podatku rolnego nie dłużej niż 15 lat.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnicy podatku rolnego np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • samorządu terytorialnego

Wysokość ulgi inwestycyjnej

Wysokość ulgi inwestycyjnej to 25 proc. kosztów poniesionych na inwestycję i ten koszt jest odliczany od podatku rolnego.

Koszty muszą być udokumentowane fakturami.

u

Kiedy?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Przykład

 • Koszt zakupu instalacji wraz z montażem o mocy 10 kWp: 50 000 zł
 • Ulga inwestycyjna wyniesie zatem 12 500 zł,
  (czyli 25 proc. z kwoty 50 000 zł)
 • Przykładowy rolnik płaci podatek rolny w wysokości 1000 zł
 • Oznacza to, że przez 12,5 roku podatek rolny nie będzie płacony.
N

Ulga dla rolników nie przysługuje w przypadku sfinansowania całości lub części zakupu instalacji fotowoltaicznej dotacjami ze środków publicznych.